Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały i czasowy

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  (Dz.U. z 2017 r. poz.657 ).

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz.1257.),

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 13 grudnia 2017 r.  w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego  (Dz.U. z 2017r. poz.2411),

• Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2016r., poz. 1990)

· Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1827)

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.   Wniosek „Zgłoszenie pobytu stałego" lub "Zgłoszenie pobytu czasowego" (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka)

     lub

     - w postaci elektronicznej - podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pomocą platformy ePUAP - dotyczy obywateli państwa członkowskiego UE, ETA, strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny ww. cudzoziemca.

2.   Do wglądu:

-     obywatele UE: ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo,

-   członek rodziny obywatela UE, niebędący obywatelem UE: ważny dokument podróży oraz ważna karta pobytu członka rodziny obywatela UE,

-   cudzoziemcy spoza UE: ważny paszport oraz karta pobytu albo zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzielenie w RP ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany,

-   dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie (np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, umowa najmu, decyzja o przydziale lokalu w przypadku dziedziczenia - dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku) - oryginały dokumentów,

-   w przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika: pisemne pełnomocnictwo do zameldowania, dowód osobisty lub paszport.

 

OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

 

Urząd Gminy Szczecinek , ul. Pilska 3  -  pokój nr 2,

tel. 94 37 264 39

 

Termin załatwienia sprawy –  od ręki

Forma załatwienia sprawy – zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały,

-zaświadczenie  o zameldowaniu na pobyt czasowy na wniosek.

 

Ważne informacje:

1. .Obowiązku zameldowania się należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem (pisemnym) udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności  prawnych, obowiązek meldunkowy dokonuje przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

2.    Osoba dokonująca zameldowania, ma obowiązek uzyskać na formularzu „Zgłoszenie pobytu stałego" lub "Zgłoszenie pobytu czasowego" potwierdzenie faktu pobytu w lokalu, dokonane przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.

3.    Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego UE, ETA, strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny ww. cudzoziemca, który nie jest obywatelem ww. państw, obowiązany jest zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego (jeżeli okres pobytu czasowego przekracza 3 miesiące) najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

     Pozostali cudzoziemcy obowiązani są zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej 4. dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, jeżeli ich pobyt jest dłuższy niż 30 dni.

4.    Osoba dokonująca zameldowania w formie elektronicznej, dołącza do formularza dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, a osoba nieposiadająca tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

5.    Cudzoziemcy są zwolnieni z obowiązku meldunkowego, jeżeli okres ich pobytu w Polsce nie przekracza 30 dni.

 

 

 

 

Zgłoszenie pobytu czasowego

137 KBPobierz

Zgłoszenie pobytu stałego

178 KBPobierz