Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

   Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  (Dz.U. z 2017 r. poz.657 ).

   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz.1257.),

   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 13 grudnia 2017 r.  w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego  (Dz.U. z 2017r. poz.2411),

·         Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2016r., poz. 1990)

·         Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2016r. poz. 1827 )

Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.

           

Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.

 

Obywatel  polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego   najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.

Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały lub czasowy w formie pisemnej w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości , w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport.

 

Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o  informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony formularz  meldunkowy z potwierdzeniem pobytu  dokonanym przez właściciela  lokalu lub osobę dysponującą  tytułem prawnym.

 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu w którym ma nastąpić zameldowanie. Takim dokumentem  jest: akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, umowa najmu, umowa cywilno-prawna. Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności działki na której wybudowano budynek, należy okazać zgłoszenie do użytkowania budynku mieszkalnego albo zezwolenie na użytkowanie budynku mieszkalnego, lub zawiadomienie o zakończeniu budowy wydane przez organ nadzoru budowlanego.

3. Obywatel polski dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy w formie dokumentu elektronicznego, dołącza do formularza dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania –odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, a obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania –odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres pobytu w tym miejscu.

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu , w którym się zameldowała.

 Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy  można dokonać osobiście  lub przez  pełnomocnika. legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym  w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), po okazaniu przez  pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Opłaty:

nie pobiera się.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Szczecinek, ul. Pilska 3  pokój nr 2, tel.  94 37 264-39

Termin  załatwienia  sprawy – od ręki.

Forma załatwienia sprawy – zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

         - zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy  na wniosek osoby meldującej się

Tryb odwoławczy:                  nie przysługuje

Zgłoszenie pobytu czasowego

380 KBPobierz

Zgłoszenie pobytu stałego

363 KBPobierz