Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Wydawanie dowodów osobistych


GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek można złożyć w dowolnym urzędzie gminy w Polsce.
W Urzędzie Gminy Szczecinek wnioski przyjmowane są w pokoju nr 2-Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. kontaktowy 943726439.

PRZYGOTUJ

- wypełniony „Wniosek o wydanie dowodu osobistego”,
-1 kolorowe zdjęcie – sprawdź jakie warunki powinno spełniać zdjęcie
https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu
- dotychczasowy dowód osobisty lub paszport, lub inny dokument ze zdjęciem - jeśli masz.

ILE ZAPŁACISZ

Dowód osobisty otrzymasz bezpłatnie.

CZAS OCZEKIWANIA

Do 30 dni.

WAŻNE INFORMACJE

1. Co to jest e-dowód - https://www.gov.pl/web/e-dowod
2. Kiedy musisz posiadać dowód osobisty.

Kiedy jesteś pełnoletni i zamieszkujesz w Polsce.
3. Kiedy możesz złożyć wniosek:
a) dla siebie:
- jeśli jesteś pełnoletni,
- jeśli ukończysz 18 lat za 30 lub mniej dni,
b) dla dziecka:
- jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem (przyjdź z dzieckiem jeśli skończyło 5 lat)
c) dla osoby ubezwłasnowolnionej:
- całkowicie - jeśli jesteś opiekunem (przyjdź z osobą ubezwłasnowolnioną),
- częściowo - jeśli jesteś kuratorem (przyjdź z osobą ubezwłasnowolnioną).
4. Musisz złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego jeżeli:
- ubiegasz się o pierwszy dowód i mieszkasz w Polsce – nie wcześniej niż 30 dni przed uzyskaniem pełnoletności,
- Twój dowód kończy ważność za 30 dni,
- zmieniłeś dane zawarte w dowodzie,
- zmieniłeś wygląd powodujący problem w rozpoznaniu,
- utraciłeś dokument lub uszkodziłeś w stopniu powodującym problem w ustaleniu czy dokument potwierdza Twoją tożsamość,
- uprawdopodobnisz podejrzenie nieuprawnionego wykorzystania Twoich danych, w tym serii i numeru dowodu osobistego.

Ponadto możesz złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego jeżeli:
- chcesz wymienić dowód bez warstwy elektronicznej,
- upłynął termin zawieszenia dowodu,
- w dowodzie brakuje certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego
- nie masz możliwości identyfikacji i uwierzytelnienia lub złożenia podpisu Osobistego,
- nie posiadasz w warstwie elektronicznej odcisków palców.

5.Kiedy możesz złożyć wniosek poza urzędem gminy.
Jeżeli nie możesz złożyć wniosku w urzędzie z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody skontaktuj się z urzędem Miasta Szczecinek.
Po uprawdopodobnieniu przez Ciebie zaistniałego przypadku pracownik przyjmie wniosek w miejscu Twojego pobytu (jeśli przebywasz na terenie Gminy Szczecinek).

6.Odbiór dowodu osobistego.

1)Dowód osobisty odbierasz osobiście w siedzibie organu gminy, w którym złożyłeś wniosek.

2)Dowód osobisty dla dziecka w wieku poniżej lat 12 odbiera rodzic.

3)Dowód osobisty dla dziecka w wieku od 12 do 13 lat odbiera rodzic, opiekun, ale dziecko musi być obecne przy odbiorze, aby sprawdzić zgodność odcisków palców.

4)Dowód osobisty dla dziecka w wieku od 13 r. życia odbiera rodzic, opiekun. Dziecko musi być obecne przy odbiorze, aby sprawdzić zgodność odcisków palców, ewentualnie nadać PIN-y. Dowód może samodzielnie odebrać dziecko.

5)Dowód osobisty dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej odbiera opiekun, który złożył wniosek. Posiadacz dowodu musi być obecny przy odbiorze dowodu.

6)Dowód osobisty dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej odbiera samodzielnie ta osoba.

7)Jeśli wniosek złożyłaś/-łeś w miejscu pobytu (patrz pkt 6) to dowód osobisty możesz odebrać osobiście lub przez pełnomocnika posiadającego upoważnienie szczególne do odbioru (w upoważnieniu musi być napisane konkretnie, że osoba została upoważniona do odbioru dowodu osobistego)

8)Jeśli wniosek złożyłaś/-łeś w urzędzie, ale nie możesz osobiście go odebrać z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia wniosku - powiadom nas. Twój dowód osobisty będzie mógł odebrać pełnomocnik posiadający upoważnienie szczególne do odbioru (w upoważnieniu musi być napisane konkretnie, że osoba upoważnia do odbioru dowodu osobistego). Jeśli wyrazisz wolę ustalenia przy odbiorze kodów umożliwiających identyfikację elektroniczną i złożenie podpisu osobistego, zapewnimy Ci odbiór dowodu i ustalenie kodów w miejscu Twojego pobytu (na terenie gminy Szczecinek).

9)Gdy odbierasz nowy dowód osobisty musisz okazać swój aktualnie posiadany dowód, a jeśli odbierasz dowód dla osoby, o której mowa w punktach 2,3,4,5,6 to również dotychczasowy dowód tej osoby, w celu jego unieważnienia, o ile nie została zgłoszona jego utrata.

10)Jeżeli dziecko poniżej 5 roku życia nie było obecne przy złożeniu wniosku, a w chwili odbioru dokumentu ma ukończone 5 lat, to musi być obecne przy odbiorze dokumentu.

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r., poz. 816, 1000 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2021r. poz. 1865 ze zm.)

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

593 KBPobierzPodgląd pliku