Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Złożenie wniosku dowodowego

Złożenie wniosku dowodowego

1.  Dowód osobisty:

1) Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument
za wystarczający do przekraczania ich granic.

2)  Dowód osobisty uprawnia do przekraczania granic państw, o których mowa wyżej.

·        Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną

·        Dowód osobisty umożliwia jego posiadaczowi:

-uwierzytelnianie w usługach online za pomocą profilu osobistego;

-składanie podpisu osobistego;

-potwierdzanie obecności w określonym czasie i miejscu.

2. Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

- osobiście w formie pisemnej,

- w formie dokumentu elektronicznego (za pośrednictwem portalu ePUAP.).

·        Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.

·        Pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

·        Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.

·        Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

3. Kto może wystąpić z wnioskiem:
Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator. Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku. Wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. W przypadku gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu okaże się nieuzasadnione, organ gminy odmawia przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza o konieczności złożenia wniosku na ogólnych zasadach.

4.Wymagane wnioski i dokumenty:

- wniosek o wydanie dowodu osobistego

                                                                    Uwaga !!!
- formularz .pdf musi być wydrukowany w całości na jednej kartce formatu A4 (dwustronnie), bez zmniejszania, zwiększania czy zmiany proporcji - druk bez marginesów! (w opcjach  drukowania ustaw: brak skalowania strony), w normalnym, a nie oszczędnościowym trybie wydruku
- formularz on-line przeznaczony do wypełnienia on-line  można wysyłać w formie  elektronicznej przez 
ePUAP.

Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle,
z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, oraz obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, która:

1) pokazuje wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami,

2) przedstawia osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 1, w zakresie wizerunku, oraz fotografia dziecka do 5. roku życia może przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

 Fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Fotografię załączaną do wniosku składanego w postaci papierowej wykonuje się na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.

Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm
 i spełniała wymogi.

 W przypadku, o którym mowa w art. 29 ust. 2 i 3 ustawy o dowodach osobistych (Dz. U.
 z 2019 r., poz. 653 ze zm.), do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia albo orzeczenie lub zaświadczenie
 w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym, zawierającym orzeczenie lub zaświadczenie.

  Jeżeli do wniosku składanego w postaci elektronicznej załączono odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia, jego oryginał składa się przy odbiorze dowodu osobistego.

 5. Odbiór dowodu osobistego:
Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Dowód dziecka poniżej 13. roku życia oraz osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej odbiera rodzic, opiekun prawny lub kurator przedkładając swój dowód osobisty, dotychczasowy dowód osobisty dziecka lub podopiecznego bądź jego aktualny paszport (jeśli go posiada).Dowód osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia, osoby częściowo ubezwłasnowolnione) może odebrać osoba dla której ten dowód wydano, rodzic, opiekun prawny albo kurator. Jeśli ze względu na zły stan zdrowia lub inny ważny powód, wniosek został przyjęty poza urzędem (na przykład w twoim domu), dowód może odebrać za Ciebie pełnomocnik lub zostanie ci on dostarczony do domu przez urzędnika. W szczególnych, udokumentowanych sytuacjach, kiedy wystąpi nie dająca się pokonać przeszkoda w osobistym odbiorze dowodu, można udzielić pełnomocnictwa do tej czynności. Przy odbiorze dowodu osobistego musisz przedłożyć swój  dotychczasowy dowód osobisty (zostanie unieważniony w chwili odbioru nowego dokumentu) lub dokument potwierdzający legalność pobytu - jeśli jesteś osobą, która nabyła obywatelstwo polskie (dokument ten trzeba zwrócić przy odbiorze dowodu osobistego).

Warstwa elektroniczna Warstwa elektroniczna zawiera wszystkie dane, które znajdują się w warstwie graficznej i dodatkowo certyfikaty: (1.) potwierdzenia obecności, (2.) identyfikacji i uwierzytelnienie oraz (3.) podpisu osobistego, które w przyszłości służyć będą w usługach
 e-administracji. Numery PIN nadaje posiadacz dowodu osobistego tzn. osoba, której dane są zamieszczone w dowodzie osobistym. Certyfikat podpisu osobistego dla osoby powyżej 13. roku życia aktywuje się dopiero po uzyskaniu pełnoletności. Możesz to zrobić przy odbiorze lub w dowolnym czasie w dowolnym urzędzie gminy bądź poprzez aplikację na www.gov.pl/web/mswia/bip. Kod PUK, który otrzymasz przy odbiorze dowodu osobistego, posłuży do odblokowania kodów PIN po trzykrotnym błędnym wprowadzeniu.

Opłaty:
Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
30 dni

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 653 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r., poz.31 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.);
  •   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego ( Dz. U z 2019 r. poz.400 ze zm.)

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

230 KBPobierz