Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Wydawanie dowodów osobistych w przypadku: wymiany, utraty, zniszczenia, upływu terminu ważności

Podstawa prawna:  ustawa z dnia 6 sierpnia  2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010r. Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015r. poz. 212).

Dowody osobiste wydane przed dniem 1 marca 2015r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.

Adres miejsca zameldowania zamieszczony w dowodzie osobistym wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie potwierdza adresu miejsca zameldowania.

Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku :

1. upływu terminu ważności dowodu osobistego;

2. zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego;

3. zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub umożliwiającym identyfikację jego posiadacza;

4. utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;

5. przekazania do organu gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;

 

Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się:

1. co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego;

2. niezwłocznie – w przypadkach zmiany danych, zmiany wizerunku, utraty lub uszkodzenia.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.   Wniosek o wydanie dowodu osobistego.

2.   Załączniki:

      aktualna kolorowa  fotografia o wymiarach 35 × 45 mm,

       w przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi   w Rejestrze Dowodów Osobistych  lub w rejestrze PESEL, organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu aktu urodzenia albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w  przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

 

OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Gminy Szczecinek, ul. Pilska 3, pokój nr 2,  tel. 94 37 264 39.

 Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Dowód osobisty.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :

30 dni od dnia złożenia wniosku

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

UWAGI:

1. Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, z wyjątkiem:

- osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia  zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny;

- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców;

- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny;

- osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.

2. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.

Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydana dowodu osobistego.

3. W przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą , niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

4. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.

Fotografia powinna mieć jednolite, jasne tło, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry. Wizerunek obejmuje od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii pokazując oczy, zwłaszcza źrenice,  przedstawiając osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

 

5. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm. ).

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku  fotografię przedstawiającą ją z nakryciem głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej

Załącznik (uwaga - drukować obustronnie):

 

 

 

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

290 KBPobierz