Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Utrata dowodu osobistego

Podstawa prawna:  ustawa z dnia 6 sierpnia  2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010r. Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015r. poz. 212).

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego.

 

OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Gminy Szczecinek, ul. Pilska 3, pokój nr 2, tel. 94 37 264 39

Organ dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej – dowolna placówka konsularna Rzeczypospolitej Polskiej.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego (ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące).

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

 

UWAGI:

1. Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub dowolną  placówkę konsularną Rzeczpospolitej Polskiej. Organy te wydają osobie zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu – nie dłużej niż 2 miesiące.

Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty, a w przypadku zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego  zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator .

2. Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, Policji, innemu organowi administracji publicznej lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. Organy te przekazują niezwłocznie dowód osobisty organowi , który go wydał, w celu unieważnienia dokumentu.

3. Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, może , bez zbędnej zwłoki, przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dokumentu może również zawiadomić organy o utracie dowodu osobistego , w celu jego unieważnienia.

4. Osoba posiadająca dowód osobisty, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana niezwłocznie zwrócić go do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Stwierdza się nieważność dowodu osobistego wydanego osobie, która we wniosku o jego wydanie podała nieprawdziwe dane.