Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym


Opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym

Wymagane dokumenty :
1. Wniosek Druk do pobrania

2. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, wypis z rejestru gruntów, mapa działki przed podziałem, wstępny projekt podziału w trzech egzemplarzach.

Opłaty :

Nie podlega: art. 2 pkt 1 p.pkt 1h Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopad 2006r. (Dz.U. Nr 225, poz.1635)

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy Szczecinek

Termin i sposób załatwienia sprawy :
1. Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

2. Wydanie Postanowienia.

Tryb odwoławczy :

Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Szczecinek w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna :

Inspektor

Jolanta Maczyszyn

tel. (94) 37 264 21

Podstawa prawna :

Art. 93 ust. 4,5, art 97 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn.zm.)

Autor dokumentu: Adam Gonczarów

Pok.

 Nr. 29

planowanie_opiniowanie_zgodnosci_wniosek.rtf

5.0 KBPobierz