Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Zezwolenie na zorganizowanie imprezy masowej


Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej na terenie Gminy Szczecinek Druk do pobrania

Do wniosku należy dołączyć:

1) Opinię komendantów Powiatowych Policji w Szczecinku i Straży Pożarnej w Szczecinku oraz kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego), które muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych przez policję zagrożeniach.

2) Opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku.

3) Graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, zawierający:

a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych,

b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,

c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,

d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych, rozmieszczeniu osób na imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów.

4) Regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej.

5) Program i regulamin imprezy masowej, ewentualnie terminarz imprez masowych odbywających się według ustalonego terminarza lub według ustalonych zasad wraz z informacją o sposobie udostępnienia ich uczestnikom imprezy masowej.

6) Informację o przewidywanej maksymalnej liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, oraz informację określającą stan liczebny, organizację, oznakowanie, wyposażenie i sposób rozmieszczenia służb: porządkowej i informacyjnej; w odniesieniu do służby porządkowej przyjmuje się przelicznik co najmniej 10 porządkowych na 300 osób obecnych na imprezie i co najmniej 1 porządkowy na każde następne 100 osób.

7) Wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej.

8) Pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy.

9) Szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

10) Polisę ubezpieczeniową, (Organizator imprezy masowej ma obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny)

11) Pisemną zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej kierownika jednostki organizacyjnej lasów państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego, w razie przeprowadzenia imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.

12) Do wniosku należy ponadto dołączyć informację o powiadomieniu właściwych ze względu na miejsce, na którym ma się odbyć impreza masowa:

a) komendanta oddział Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzenia imprez masowych w strefie nadgranicznej

b) dowódcę Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprez masowych na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

13) Organizator imprezy masowej załącza do wniosku informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących dźwięk i obraz w celu utrwalenia przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania się osób.

Ponadto dołączyć należy:

1. Zgodę właściciela (zarządcy) obiektu lub terenu, na którym ma odbywać się będzie impreza. Zgoda powinna zawierać ewentualne uwarunkowania wynikające z ustaw szczególnych zobowiązujących ich do przestrzegania przepisów związanych np. z ochroną dóbr kultury czy przyrody.

2. Opinię administratora drogi publicznej w przypadku imprez związanych z zajęciem pasa drogowego.

Opłaty:
Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy

Termin załatwienia sprawy:

Wójt Gminy Szczecinek wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jej wydania w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez organizatora imprezy.

Jednostka odpowiedzialna:

Emanuela Gzubicka

pok. Nr 3

tel. (94) 37 432 94  wew. 40

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Szczecinek  w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r Nr 98 poz 1071 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity - Dz.U. Nr 120 poz. 1298 z 2001r.)

Dodatkowe informacje:

Organizator imprezy masowej występuje do Wójta Gminy Szczecinek z wnioskiem na przeprowadzenie imprezy masowej nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

 

Wniosek 1.rtf

15.8 KBPobierzPodgląd pliku