Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

zaświadczenie o dochodach w celu przyznania dodatku mieszkaniowego

22 KBPobierzPodgląd pliku

Deklaracja o wysokości dochodów

46 KBPobierzPodgląd pliku

wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

38 KBPobierzPodgląd pliku

Dodatki mieszkaniowe


DODATKI MIESZKANIOWE

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

2. Zaświadczenie o dochodach z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

3. Zaświadczenia o dochodach wszystkich członków rodziny zamieszkujących z wnioskodawcą ( emerytury, renty, zasiłki rodzinne, stypendia, dochody z prowadzonej działalności gospodarczej, dochody z pracy – za ostatnie 3 miesiące)

4. Ostatni rachunek za energię elektryczną

5. Dowód osobisty.

6. Orzeczenie o niepełnosprawności, z którego wynika, że osoba niepełnosprawna wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

7. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (akt notarialny; umowa najmu)

UWAGA! Właściciele domków jednorodzinnych są obowiązani dołączyć do wniosku dokument potwierdzający wielkość powierzchni użytkowej oraz stan techniczny budynku – zaświadczenie Starostwa Powiatowego w Szczecinku – Wydziału Architektury i Budownictwa.

Opłaty:

Nie podlega.

Miejsce złożenia dokumentów:

Pokój Nr 22- GOPS I piętro budynku,  w godzinach pracy Urzędu

Termin i sposób załatwienia sprawy:

W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Kierownika GOPS w Szczecinku w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna :

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych ( Dz.U. z 2013 r. , poz. 966 z p. zm.)

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 156, poz. 1817).

Uwagi:

Szczegółowe informacje o kosztach utrzymania mieszkania dla poszczególnych tytułów prawnych do lokalu mieszkalnego określone są szczegółowo w § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów:

„ § 2. 1. Podstawę obliczania dodatku mieszkaniowego stanowią następujące rodzaje wydatków w gospodarstwach domowych:

1) najemców i podnajemców oraz innych osób mających tytuł prawny do używania lokalu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 2-5 - czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu oraz opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,

2) członków spółdzielni mieszkaniowych oraz właścicieli i najemców lokali w budynkach spółdzielni mieszkaniowych - opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz koszty eksploatacji i remontów, z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,

3) właścicieli lokali mieszkalnych - opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,

4) osób używających lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych stanowiących ich własność oraz właścicieli domów jednorodzinnych - opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych,

5) zajmujących lokal bez tytułu prawnego i oczekujących na dostarczenie przysługującego im lokalu zamiennego lub socjalnego - odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego oraz opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.”

 

Autor dokumentu: Grażyna Klamka