Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Opłaty:
Opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń. (na podst. art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
).


Opłata na rachunek Urzędu Gminy Szczecinek

Bank Spółdzielczy w Jastrowiu

26 8935 0009 1344 9079 2000 0010

Przed wydaniem zezwolenia.


Jednostka odpowiedzialna:

Anna Jarosz

pok. 26, II p.

tel. 94 37 264 49


Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Szczecinek w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierający,

2. Kserokopia posiadanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu

70 KBPobierz