Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Podstawowe zadania Gminy


Podstawowe zadania Gminy:

zagospodarowanie przestrzenne
gospodarka nieruchomościami
ochrona środowiska i przyrody
gospodarka wodna
gminne drogi, ulice, mosty, place, organizacja ruchu drogowego
zaopatrzenie w wodę, usuwanie i oczyszczanie ścieków,
usuwanie nieczystości stałych
utrzymanie czystości i porządku w gminie
zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną oraz gaz
ochrona zdrowia
pomoc społeczna
budownictwo mieszkaniowe
edukacja publiczna (przedszkola, szkoły, gimnazjum)
działalność kulturalna
sport i turystyka
targowiska
zieleń i zadrzewianie
cmentarze komunalne
porządek publiczny i bezpieczeństwo przeciwpożarowe
utrzymanie obiektów użyteczności publicznej
polityka prorodzinna w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej
wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
promocja gminy
współpraca z organami pozarządowymi
współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.