Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

2010 rok

 

Nr 72/2010 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Szczecinek

88 KBPobierz

Nr 71/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2010r.

57 KBPobierz

Nr 70/2010 w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu gminy lokali socjalnych

66 KBPobierz

Nr 69/2010 w sprawie zmiany zarządzenia nr 71/2009 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinku oraz w sprawie powołania zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania przemocy w rodzinie

78 KBPobierz

Nr 68/2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości

117 KBPobierz

Nr 67/2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości

118 KBPobierz

Nr 66/2010 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności Mieszkań w 2011r.

56 KBPobierz

Nr 65/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2010r.

56 KBPobierz

Nr 64/2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości

113 KBPobierz

Nr 63/2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości

95 KBPobierz

Nr 62/2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości

91 KBPobierz

Nr 61/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugich przetargów na zbycie nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami działek 580/1 i 580/2 położonych w obrębie Gwda Wielka - miejscowości Gwda Wielka stanowiących własność Gminy Szczecinek

63 KBPobierz

Nr 60/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego ustanego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości oznaczonej numerem działki 545/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Gwda Wielka stanowiącej własność Gminy Szczecinek

76 KBPobierz

Nr 59/2010 w sprawie przedstawienia projektu uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2022 Gminy Szczecinek

51 KBPobierz

Nr 58/2010 w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Szczecinek na 2011 rok

57 KBPobierz

Nr 57/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami działek 85/14, 85/15, 85/24 wraz z udziałem do 1/10 części w działce 85/26 o pow. 0,1072 ha i 85/25 wraz z udziałem do 1/10 w części w działce nr 85/26 o pow. 0,1072 ha położonych w obrębie Marcelin - w miejscowości Marcelin wpisanych do księgi wieczystej 16318, stanowiących własność Gminy Szczecinek

75 KBPobierz

Nr 56/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2010r.

59 KBPobierz

Nr 55/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami działek 765/6, 765/7 położonych w obrębie Gwda Wielka - miejscowości Gwda Wielka stanowiących własność Gminy Szczecinek

62 KBPobierz

Nr 54/2010 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji pojazdu FS LUBLIN ŻUK A-07B nr rejestracyjny KOS380B, nr podwozia 552762

56 KBPobierz

Nr 53/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2010r.

53 KBPobierz

Nr 52/2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości

107 KBPobierz

Nr 51/2010 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru ostatecznego zadania

75 KBPobierz

Nr 50/2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości

119 KBPobierz

Nr 49/2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości

123 KBPobierz

Nr 48a/2010 w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia zasad rachunkowości dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską

93 KBPobierz

Nr 48/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2010r.

54 KBPobierz

Nr 47/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszych przetargów na zbycie nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami działek 580/1 i 580/2 położonych w obrębie Gwda Wielka - miejscowości Gwda Wielka stanowiących własność Gminy Szczecinek

69 KBPobierz

Nr 46/2010 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2010r.

144 KBPobierz

Nr 45/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 82/9 o pow. 0,1200 ha położonej w obrębie Jelenino stanowiącej własność Gminy Szczecinek

67 KBPobierz

Nr 44/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami działek 85/14, 85/15, 85/24 wraz z udziałem do 1/10 części w działce 85/26 o pow. 0,1072 ha i 85/25 wraz z udziałem do 1/10 w części w działce nr 85/26 o pow. 0,1072 ha położonych w obrębie Marcelin - w miejscowości Marcelin wpisanych do księgi wieczystej 16318, stanowiących własność Gminy Szczecinek

69 KBPobierz

Nr 43/2010 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego

51 KBPobierz

Nr 42/2010 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego

54 KBPobierz

Nr 41/2010 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Brygidy Steffen nauczycielki kształcenia zintegrowanego zatrudnionej w Szkole Podstawowej w Jeleninie ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

64 KBPobierz

Nr 40/2010 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Kulik nauczycielki języka polskiego i historii zatrudnionej w Szkole Podstawowej w Jeleninie ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

64 KBPobierz

Nr 39/2010 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Mikołajczyk nauczycielki języka polskiego i wychowawcy świetlicy zatrudnionej w Publicznym Gimnazjum w Gwdzie Wielkiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

69 KBPobierz

Nr 38/2010 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu nie stanowiącego własności pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej

108 KBPobierz

Nr 37/2010 w sprawie ograniczenia poboru wody na terenie Gminy Szczecinek

61 KBPobierz

Nr 36/2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości

113 KBPobierz

Nr 35/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2010r.

63 KBPobierz

Nr 34/2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości

100 KBPobierz

Nr 33/2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości

137 KBPobierz

Nr 32/2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości

146 KBPobierz

Nr 31/2010 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

68 KBPobierz

Nr 30/2010 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

44 KBPobierz

Nr 29/2010 w sprawie pokrycia części kosztów okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Gminy Szczecinek zatrudnionym przy obsłudze monitora ekranowego

46 KBPobierz

Nr 28/2010 zmieniające Zarządzenie nr 20/2003 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 3 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów mienia komunalnego

64 KBPobierz

Nr 27/2010 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Szczecinek

90 KBPobierz

Nr 26/2010 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Żółtnica wraz z przesyłem do m. Omulna wraz z przepompowniami P1, P2, PG1, PG2, PG3, PPZ, punktem zlewnym i zasilaniem energetycznym

61 KBPobierz

Nr 25/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2010r.

58 KBPobierz

Nr 24/2010 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru ostatecznego zadania - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Turowie

54 KBPobierz

Nr 23/2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości

116 KBPobierz

Nr 22/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami działek 85/14, 85/15, 85/24 wraz z udziałem do 1/10 części w działce 85/26 o pow. 0,1072 ha i 85/25 wraz z udziałem do 1/10 w części w działce nr 85/26 o pow. 0,1072 ha położonych w obrębie Marcelin - w miejscowości Marcelin wpisanych do księgi wieczystej 16318, stanowiących własność Gminy Szczecinek

71 KBPobierz

Nr 21/2010 w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację w wyniku rozpatrzenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań objętych sferą pożytku publicznego dotyczących zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010r.

59 KBPobierz

Nr 20/2010 w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na dofinansowanie zadań objętych sferą pożytku publicznego

100 KBPobierz

Nr 19/2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości

114 KBPobierz

Nr 18/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 195/5 o pow. 0,1746 ha położonej w miejscowości Turowo, stanowiącej własność Gminy Szczecinek

72 KBPobierz

Nr 17/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości oznaczonych numerami działek 176/1, 158/2, 185/1, 184 położonych w obrębie ewidencyjnym Gwda Mała, stanowiących własność Gminy Szczecinek

81 KBPobierz

Nr 16/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2010r.

56 KBPobierz

Nr 15/2010 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Szczecinek

56 KBPobierz

Nr 14/2010 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu za 2009r.

133 KBPobierz

Nr 13/2010 w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację w wyniku rozpatrzenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań objętych sferą pożytku publicznego dotyczących zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010r.

81 KBPobierz

Nr 12/2010 w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na dofinansowanie zadań objętych sferą pożytku publicznego

100 KBPobierz

Nr 11/2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości

94 KBPobierz

Nr 10/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczecinek

67 KBPobierz

Nr 9/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2010r.

55 KBPobierz

Nr 8/2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości

105 KBPobierz

Nr 7/2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości

102 KBPobierz

Nr 6/2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości

106 KBPobierz

Nr 5/2010 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Szczecinek na 2010r.

57 KBPobierz

Nr 4/2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości

80 KBPobierz

Nr 3/2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości

87 KBPobierz

Nr 2/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej

67 KBPobierz

Nr 1/2010 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej oraz usług w zakresie wycen i inwentaryzacji nieruchomości w 2010r.

61 KBPobierz