Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Uchwały z V sesji Rady Gminy - 01 marca 2011 r.

 

Nr V/40/2011 w sprawie zbycia nieruchomości

414 KBPobierz

Nr V/39/2011 w sprawie zbycia nieruchomości

422 KBPobierz

Nr V/38/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2011 rok

479 KBPobierz

Nr V/37/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/2010 Rady Gminy Szczecinek z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gmiy Szczecinek na lata 2011 - 2022

338 KBPobierz

Nr V/36/2011 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktu miejscowego Gminy Szczecinek w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

510 KBPobierz

Nr V/35/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/2010 Rady Gminy Szczecinek z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok

443 KBPobierz

Nr V/34/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Szczecinek

326 KBPobierz

Nr V/33/2011 w sprawie zasad i tybu udzielania dotacji celowej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Szczecinek na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

325 KBPobierz

Nr V/32/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie realizacji przedsięwzięcia pod nzawą "System gospodarki odpadami i budowa zakładu termicznego przekształcenia odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego"

586 KBPobierz

Nr V/31/2011 w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Eororegionu Pomerania

345 KBPobierz

Nr V/30/2011 w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Szczecinek do podpisywania delegacji służbowych dla Przewodniczącego Rady Gminy

321 KBPobierz

Nr V/29/2011 w sprawie ustalenia terminu wyborów sołtysów i rad sołeckich

335 KBPobierz

Nr V/28/2011 w sprawie poręczenia przez Gminę Szczecinek weksla własnego "in blanco" wystawionego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku w celu zabezpieczenia spłaty części kwoty pożyczki inwestycyjnej w wysokości 53 920 049,00 PLN

779 KBPobierz

Nr V/27/2011 w sprawie poręczenia przez Gminę Szczecinek weksla "in blanco" wystawionego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie w celu zabezpieczenia spłaty części kwoty pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych z środków pochodzących z budżetu EU

803 KBPobierz

Nr V/26/2011 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków w obszarze działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku na terenie Gminy Szczecinek

355 KBPobierz