Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Uchwały z XL sesji Rady Gminy - 18 czerwca 2010r.

 

Nr XL/331/2010 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

375 KBPobierz

Nr XL/330/2010 w sprawie stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku

516 KBPobierz

Nr XL/329/2010 w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

477 KBPobierz

Nr XL/328/2010 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

364 KBPobierz

Nr XL/327/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/289/2009 Rady Gminy Szczecinek z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 oraz Uchwały Nr XXXVIII/307/2010 z dnia 30 marca 210r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowyvh oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010

538 KBPobierz

Nr XL/326/2010 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/298/2010 Rady Gminy Szczecinek z dnia 26.02.2010r. o wyrażeniu zgody na odpłatne zbycie przez Gminę Szczecinek na rzecz Miasta Szczecinek prawa własności nieruchomści położonych w Szczecinku

1.0 MBPobierz

Nr XL/325/2010 w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczecinek za pierwsze półrocze

550 KBPobierz

Nr XL/324/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2010 rok

1.6 MBPobierz

Nr XL/323/2010 w sprawie pomocy powodzianom

393 KBPobierz

Nr XL/322/2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie "Budowa SUW w m. Wierzchowo wraz z wodociągiem Wierzchowo-Sławęcice-Grąbczyn"

533 KBPobierz

Nr XL/321/2010 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szczecinek w 2010 roku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego "Budowa zespołu boisk sportowych "Orlik 2012" w m.Turowo

470 KBPobierz

Nr XL/320/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania polegającego na budowie chodnika w m.Parsęcko w ciagu drogi wojewódzkiej nr 172

573 KBPobierz