Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Informacja o stanie mienia gminy za 2009r.

I n f o r m a c j a

 o stanie mienia gminy za okres od 1.11.2008r. do 31.10.2009r.
 

Gmina Szczecinek posiada grunty własne o powierzchni ogólnej 1.442 ha, które nabyła:

1. grunty nadane decyzjami Wojewody:

    - z mocy prawa - 345 ha,

- na wniosek gminy - 473 ha

- drogi gminne - 492 ha,

2. grunty nabyte aktami notarialnymi - 132 ha.

Przeznaczenie gruntów mienia gminy o pow. 1442 ha przedstawia się następująco:

- grunty rolne stanowią powierzchnię 446 ha,

- tereny budowlane zabudowane i nie zabudowane przeznaczone na cele mieszkaniowe, usługowe, turystyczne i produkcyjne stanowią powierzchnię 233 ha,

- tereny przeznaczone na cele letniskowe wraz z działkami letniskowymi będącymi w użytkowaniu wieczystym zajmują powierzchnię 34 ha,

- drogi stanowią 492 ha,

- place i tereny zielone (parki) oraz boiska zajmują powierzchnię 67 ha,

- inne tereny zajmują powierzchnię 108 ha, a są to między innymi; teren wysypiska śmieci w Trzesiece, grunty przeznaczone na eksploatację kopalin kruszywa i kredy jeziornej, pasy startowe lotniska Wilcze Laski, drogi wewnętrzne oraz grunty pod projektowane drogi, działki przeznaczone na lokalizację budynków i urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

- lasy znajdują się na powierzchni 24 ha, swoim obszarem obejmują 22 działki geodezyjne z czego 3 działki na całej powierzchni

- cmentarze komunalne stanowią 18 ha.

Zagospodarowanie mienia gminy przestawia się następująco:

- w zarządzie użytkowania i użyczeniu znajduje się 35 działek o łącznej pow. 25 ha,

- w użytkowaniu wieczystym jest 66 działek  o łącznej pow. 19 ha,

- umowy dzierżawy zawarte są na 65 działeko łącznej pow. 359 ha.

 

W zasobie mienia gminy znajdują się następujące budynki i lokale:

- 75 lokali mieszkalnych o pow. użytkowej 4.347 m2 ,

- 90 budynków gospodarczych o powierzchni użytkowej 3.418 m2,

- 10 budynków szkół, w których mieści się 8 szkół podstawowych i 3 gimnazja oraz 4 sale gimnastyczne o łącznej powierzchni użytkowej 12 671 m2,

- 19 budynków sal wiejskich o powierzchni użytkowej 2.657 m2,

- 2 lokale ośrodka zdrowia o powierzchni użytkowej 234 m2,

- 4 lokale handlowe o powierzchni 372 m2,

- 30 budynków hydroforni o powierzchni użytkowej 2.130 m2 z czego 19 hydroforni jest czynnych wraz z siecią wodociągową o długosci 159.800 mb, 

- 6 budynków remiz strażackich,

- 3 oczyszczalnie ścieków i 17 przepompowni wraz z siecią sanitarną o długości 28.300 mb.

 

W okresie od 30 listopada 2008r. do 31 października 2009r. Rada Gminy Szczecinek podjęła 21 uchwał dotyczących mienia gminy w tym:

- 16 uchwał na zbycie nieruchomości,

- 2 uchwały na zbycie nieruchomości,

- 2 uchwały na oddanie w użyczenie,

- 1 uchwałę na zmiane nieruchomości.
 

 

 

W okresie od dnia 01 listopada 2008 r. do dnia 31 października 2009 r. Urząd Gminy Szczecinek złożył do Agencji Nieruchomości Rolnych wnioski o nieodpłatne przejęcie na cele publiczne  następujących nieruchomości:

  - grunty z działki nr 31/7 (wnioskowana pow. 0,0035 ha) położonej w obrębie Gwda Wielka,

 
 - grunty z działki nr 781/2 (wnioskowana pow. 0,0055 ha) położonej w obrębie Gwda Wielka,

- grunty z działki nr 147/1 (wnioskowana pow. 0,0055 ha) położonej w obrębie Marcelin,
 

- grunty z działki nr 158/14 (wnioskowana pow. 0,0140 ha) położonej w obrębie Gałowo,
 

- grunty z działki nr 135/12 (wnioskowana pow. 0,0060 ha) położonej w obrębie Gałowo,
 
- grunty z działki nr 123 o pow. około 13,0000 ha położonej w obrębie Grąbczyn,

 

- grunty z działki 2/16 o pow. 0,2200 ha położonej w obrębie Dziki.
 

 

Rada Gminy Szczecinek w drodze podjętych uchwał zezwoliła na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

- nieruchomości niezabudowanych położonych w obr. Trzesieka oznaczonych numerami działek: 21/1 o pow. 0,1634 ha, 21/2 o pow. 0,1603 ha, 21/3 o pow. 0,1605 ha, 21/4 o pow. 0,1608 ha, 21/5 o pow. 0,1610 ha, 24/1 o pow. 0,1709 ha, 24/2 o pow. 0,1604 ha, 24/3 o pow. 0,1607 ha, 24/4 o pow. 0,1610 ha, 24/5 o pow. 0,1611 ha – 10 działek.
 

 -  nieruchomości niezabudowanych położonych w obr. Gwda Wielka oznaczonych numerami działek: 765/6 o pow. 0,1542 ha, 765/7 o pow. 0,1241 ha, 765/17 o pow. 0,1402 ha, 765/16 o pow. 0,1398 ha – 4 działki.
 

- nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jelenino oznaczonej numerem działki  82/9 o pow. 0,1200 ha – 1 działka.

-  nieruchomości zabudowanej - udziału do 50/1000 części w nieruchomości położonej
w miejscowości Omulna, obręb ewidencyjny Żółtnica, oznaczonej numerem 695/14
o pow. 0,1425 ha zabudowanej budynkiem gospodarczym wielosegmentowym (zbycie 1 segmentu)

 

- nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym położonych w miejscowości Spore dz. 151/6 o pow. 0,0495 ha  i dz. 151/18 o pow. 0,0400 ha – 2 działki uw.

-  nieruchomości niezabudowanej położonej w  miejscowości Mosina oznaczonej numerem działki 103/5 o pow. 0,1032 ha – 1 działka.

- nieruchomości lokalowej – lokal mieszkalny nr 1 znajdujący się w budynku nr 10 o pow. użytkowej 63,8 m2 położony na działce gruntu oznaczonej nr 265 o powierzchni 0,3300 ha w miejscowości Drawień.
 

- nieruchomości lokalowej - lokal mieszkalny nr 3 znajdujący się w budynku nr 10 o pow. użytkowej 28,6 m2 położony na działce gruntu oznaczonej nr 265 o powierzchni 0,3300 ha w miejscowości Drawień. 
 

- nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym położonych w miejscowości Stare Wierzchowo dz. 28 o pow. 0,2000 ha i Wojnowo dz. 174/1 o pow. 0,1777 ha – 2 działki uw.
 

- nieruchomości zabudowanej – lokalem mieszkalnym i pomieszczeniami gospodarczymi na działce gruntu oznaczonej nr 24/5 o powierzchni 0,2721 ha w miejscowości Kwakowo.
 

- nieruchomości niezabudowanych położonych w  miejscowości Sitno dz. 119/6 o pow. 0,2311 ha, Turowo dz. 195/5  o pow. 0,1746 ha i Grąbczyn dz. 2/92 o pow. 0,1690 ha – 3 działki.

- nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Grąbczyn oznaczonych numerami działek: 39/3 o pow. 0,1879 ha, 39/4 o pow. 0,1757 ha, 39/5 o pow. 0,1761 ha – 3 działki.

- nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Gwda Wielka oznaczonych numerami działek: 580/1 o pow. 0,2907 ha, 580/2 o pow. 0,2936 ha – 2 działki.

- nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Marcelin oznaczonych numerami działek: 85/15 o pow. 0,0844 ha, 85/16 o pow. 0,0844 ha, 85/17 o pow. 0,0843 ha, 85/18 o pow. 0,0845 ha, 85/19 o pow. 0,0953 ha, 85/20 o pow. 0,1206 ha, 85/21 o pow. 0,0846 ha, 85/22 o pow. 0,0843 ha, 85/23 o pow. 0,0846 ha, 85/24 o pow. 0,0844 ha - każda z udziałem do 1/10 części działki 85/26 o pow. 0,1072ha – 11 działek.

- nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Marcelin oznaczonych numerami działek: 85/14 o pow. 0,0848ha, 85/25 o pow. 0,0855 ha – 2 działki.

 

 

    

Rada Gminy Szczecinek w drodze podjętych uchwał zezwoliła na nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Parsęcku oznaczonej numerem działki 454/1 o pow. 45 m² wraz z prawem "służebności drogowej" oraz na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Turowie oznaczonej numerem działki nr 23/1 o pow. 0,0200 ha.

Rada Gminy Szczecinek w drodze podjętych uchwały zezwoliła na oddanie w użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości położonych w miejscowości: (9 działek)

- Gwda Mała, działka nr 55 o pow. 0,4600 ha, działka nr 114/8 o pow. 0,0471 ha, działka 250 o pow. 1,0400 ha,
 

- Gałowo, działka nr 94 o pow. 0,3300 ha, działka nr 221 o pow. 0,9300 ha,

- Jelenino, działka nr 333 o pow. 0,2182 ha, działka nr 339 o pow. 0,5800 ha,

- Sitno, działka nr 13/4 o pow. 0,0700 ha, działka nr 66 o pow. 0,6500 ha.   

         

Rada Gminy Szczecinek w drodze podjętej uchwały zezwoliła na zmianę nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Szczecinek oznaczonej numerem działki 133/8 o pow. 0,0235 ha położonej w miejscowości Parsęcko, obreb Parsęcko na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej oznaczonej numerem działki 133/10 o pow. 0,0300 ha położonej w miejscowości    

Od 1 listopada 2008r. do 31 października 2009r. gmina sprzedała niżej wymienione nieruchomości:

- nieruchomość niezabudowaną dz. nr 121/7 o pow. 0,1443 ha położoną w Jeleninie,

- nieruchomość zabudowaną dz. nr 151/18 o pow. 0,371 ha położoną w miejscowości Spore na rzecz uzytkownika wieczystego,

 - nieruchomość zabudowaną dz. nr 28 o pow. 0,200 ha położoną w miejscowości Stare Wierzchowo na rzecz uzytkownika wieczystego,

- nieruchomość niezabudowaną dz. nr 21/1 o pow. 0,1634 ha położoną w miejscowości Trzesieka,
- cztery nieruchomości lokalowe wraz z udziałami w działce gruntu:

- lokal mieszkalny Trzcinno wraz z udziałami w działce nr 158/16 o pow. 0,3679 ha,

- lokal mieszkalny Parsęcko 37/6 wraz z udziałami w działce 436/9 o pow. 0,1688 ha,

- 2 lokale mieszkalne w Drawieniu 10/1 i 10/3 wraz z udziałami w działce nr 265, na rzecz obecnych najemców

 

W najbliższym okresie przejęte zostaną nieruchomości od osób fizycznych:

- niezabudowana położona w Parsęcku oznaczona numerem działki 454/1 o pow. 45 m2 wraz z prawem "służebności drogowej" oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Turowie oznaczonej numerem działki nr 23/1 o pow. 0,0200 ha.

Do końca miesiąca października 2010 r. planowana jest sprzedaż działek budowlanych o łącznej powierzchni około 0,6197 ha i letniskowych o łącznej powierzchni 0,3105 ha.   

 

 

 

 

Szczecinek, dnia 03 listopada 2009r.

 

Autor dokumentu: Katarzyna Sochacka