Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Informacja o stanie mienia gminy za 2007r.


I n f o r m a c j a

 o stanie mienia gminy za okres od 1.11.2006r. do 31.10.2007r.


1. grunty nadane decyzjami Wojewody:

- z mocy prawa - 347 ha,

- na wniosek gminy - 486 ha

- drogi gminne - 491 ha,

2. grunty nabyte aktami notarialnymi - 102 ha.

Przeznaczenie gruntów mienia gminy o pow. 1426 ha przedstawia się następująco:

- grunty rolne stanowią powierzchnię 449 ha,

- tereny budowlane zabudowane i nie zabudowane przeznaczone na cele mieszkaniowe, usługowe, turystyczne i produkcyjne stanowią powierzchnię 228 ha,

- tereny przeznaczone na cele letniskowe wraz z działkami letniskowymi będącymi w użytkowaniu wieczystym zajmują powierzchnię 38 ha,

- drogi stanowią 491 ha,

- place i tereny zielone (parki) oraz boiska zajmują powierzchnię 65 ha,

- inne tereny zajmują powierzchnię 113 ha, a są to między innymi; teren wysypiska śmieci w Trzesiece, grunty przeznaczone na eksploatację kopalin kruszywa i kredy jeziornej, pasy startowe lotniska Wilcze Laski, drogi wewnętrzne oraz grunty pod projektowane drogi, działki przeznaczone na lokalizację budynków i urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

- lasy znajdują się na powierzchni 24 ha,

- cmentarze komunalne stanowią 18 ha.

Zagospodarowanie mienia gminy przestawia się następująco:

- w zarządzie i użytkowaniu znajduje się 19 działek na pow. 14 ha,

- w użytkowaniu wieczystym jest 65 działek na pow. 19 ha,

- umowy dzierżawy zawarte są na 46 działek na pow. 207 ha.

 

W zasobie mienia gminy znajdują się następujące budynki i lokale:

- 80 lokali mieszkalnych o pow. użytkowej 4.729 m2 ,

- 75 budynków gospodarczych o powierzchni użytkowej 4.481 m2,

- 10 budynków szkół, w których mieści się 8 szkół podstawowych i 3 gimnazja oraz trzy sale gimnastyczne o łącznej powierzchni użytkowej 10 852 m2,

- 16 budynków sal wiejskich o powierzchni użytkowej 2.028 m2,

- 2 lokale ośrodka zdrowia o powierzchni użytkowej 231 m2,

- 5 lokali handlowych o powierzchni 374 m2,

- 6 budynków remiz strażackich,

- 3 oczyszczalnie ścieków i 12 przepompowni wraz z siecią sanitarną o długości 19.260 mb.

 

W okresie od 1 listopada 2006r. do 31 października 2007r. Rada Gminy Szczecinek podjęła 17 uchwał dotyczących mienia gminy w tym:

- uchwałę w sprawie wycofania skargi kasacyjnej z NSA w Warszawie dotyczącej decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7.10.1999r. w sprawie nabycia nieruchomości przez Powiat Szczecinecki w miejscowości Świątki i Lipnica – obręb Sitno,

- uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia w drodze darowizny od Powiatu Szczecineckiego nieruchomości położonych w obrębie Sitno,

- dwie uchwały w sprawie przejęcia nieruchomości,

- uchwałę w sprawie nabycia udziałów w zabudowanej nieruchomości w miejscowości Sitno przeznaczonej pod budowę boiska sportowego,

- cztery uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia 14 nieruchomości od ANR Skarbu Państwa O/T w Szczecinie Filii w Koszalinie oraz jednej nieruchomości od Skarbu Państwa,

- osiem uchwał zezwalających na sprzedaż 8 nieruchomości gminy.

Ponadto Rada Gminy podjęła dwie uchwały: jedna dotycząca zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, a druga w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szczecinek w latach 2008 – 2013.

Rada Gminy Szczecinek wyraziła zgodę na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny od Powiatu Szczecineckiego nieruchomości niezabudowanych nr 11/1, 125/1, 136, 188 149, 151, 159/1, 160, 189, 190, 208, 209/1,210, 211 oraz zabudowanej działki nr 2/46 o łącznej powierzchni 124,7463 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Sitno, w związku z wycofaniem skargi kasacyjnej z NSA w Warszawie dotyczącej decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7.10.1999r.

 

Rada Gminy wyraziła zgodę na przejęcie niżej wymienionych nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa:

- w miejscowości Parsęcko działek nr 677/18, 677/20 i 681/31 o pow. 6,6916 ha przeznaczone na teren ogólnodostępny przy zabudowie mieszkaniowej i na boisko sportowe,

- w miejscowości Trzebiechowo działek nr 22/85, 22/86, 22/72 i 22/78 o pow. 5,4204 ha z przeznaczeniem na teren ogólnodostępny wraz z drogą dojazdową oraz na lokalizację urządzeń sportowych i rekreacyjnych ogólnodostępnych,

- w miejscowości Żółtnica działek nr 288/3 i nr 349/1 o pow. 0,78 ha pod lokalizację przepompowni ścieków,

- w miejscowości Dębowo – obręb Trzesieka działki nr 8/19 o pow. 0,8331 ha wraz z urządzeniami hydroforowymi,

- w miejscowości Gałowo działki nr 134/12 o pow. 4,1148 ha z przeznaczeniem na boisko sportowe,

- w miejscowości Omulna – obręb Żółtnica działek nr 687/5 i 687/6 o pow. 3,0659 ha z przeznaczeniem na boisko sportowe,

- w miejscowości Turowo działki nr 2/2 o pow. 0,75 ha pod lokalizację boiska szkolnego.

Ponadto podjęte zostały uchwały na przejęcie od Skarbu Państwa w drodze komunalizacji drogi – ulicy Parkowej w miejscowości Żółtnica oraz na nabycie od osób fizycznych gruntów pod budowę boiska sportowego w Sitnie.

 

Rada Gminy w drodze podjętych uchwał zezwoliła na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

- w miejscowości Wielisławice działki nr 860/2 o pow. 0,2201 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy,

- miejscowości Żółtnica działki nr 78/2 o pow. 0,1800 ha w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego,

- w miejscowości Turowo niezabudowanej działki nr 106 o pow. 0,2663 ha,

- w miejscowości Drawień niezabudowanej działki nr 311o pow. 0,4809 ha,

- w miejscowości Trzesieka niezabudowanej działki nr 47/11 o pow. 10,6088 ha

i działki nr 88/1 o pow. 3,7184 ha,

- w miejscowości Jelenino niezabudowanej działki nr 111/3 o pow. 0,1889 ha,

- w miejscowości Parsęcko niezabudowanej działki nr 460/2 o pow. 01800 ha.

 

W okresie składania niniejszej informacji do mienia gminy przybyło
20 działek na powierzchnię łączną 17,90 ha w tym:

- 14 działek na pow. 16,6715 ha zostało przejętych z Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa,

- jedna działka o pow. 0,4415 ha została nabyta od osób fizycznych,

- pięć działek o pow. 0,79 ha nabyte w drodze komunalizacji.

 

Od miesiąca listopada 2006r. do 31 października 2007r. gmina sprzedała niżej wymienione nieruchomości:

- nieruchomość nr 860/2 o pow. 0,2201 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym w miejscowości Wielisławice na rzecz najemcy,

- pięć nieruchomości o pow. 0,9616 ha w miejscowościach Parsęcko, Żółtnica, Marcelin i Turowo przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe
z dopuszczeniem usług nieuciążliwych,

- dwie działki o pow. 0,2575 ha w miejscowościach Spore i Żółtnica na rzecz użytkowników wieczystych,

- trzy działki o łącznej pow. 0,0959 ha w miejscowości Trzesieka na poprawienie warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości mieszkaniowych.

-
30 budynków hydroforni o powierzchni użytkowej 2.130 m2 z czego
19 hydroforni jest czynnych wraz z siecią wodociągową o długości 146.066 mb,

W najbliższym okresie przejęte zostaną nieruchomości od Powiatu Szczecineckiego o powierzchni 124,7463 ha położone w obrębie ewidencyjnym Sitno zgodnie z uchwałą Rady Gminy z dnia 27.04.2007r.

Ponadto w okresie najbliższego roku planuje się przejąć na własność gminy od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa:

- grunty przewidziane na boiska sportowe o łącznej powierzchni 7,97 ha w miejscowościach Grąbczyn, Gałowo i Omulna,

- w miejscowości Trzebiechowo grunty o pow. 2,89 ha przewidziane na tereny ogólnodostępne,

- w miejscowości Dębowo grunty o pow . 0,8331 ha o wraz z urządzeniami hydroforowymi.

Do końca miesiąca października 2008r.w planowana jest sprzedaż działek budowlanych o łącznej powierzchni około 2,00 ha.

 

Szczecinek, dnia 2 listopada 2007r.

Gmina Szczecinek posiada grunty własne o powierzchni ogólnej 1.426 ha,
które nabyła:

Autor dokumentu: Monika Zdunek