Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Informacja o stanie mienia gminy za 2006r.


I n f o r m a c j a

o stanie mienia gminy

1. grunty nadane decyzjami Wojewody:

- z mocy prawa - 346 ha,

- na wniosek gminy - 486 ha

- drogi gminne - 490 ha,

2. grunty nabyte aktami notarialnymi - 83 ha.

Na cele nierolnicze przypadają grunty o powierzchni 937 ha oraz 468 ha stanowią grunty rolne w tym: 264 ha stanowią grunty położone na terenie byłego lotniska Wilcze Laski oraz 204 ha to grunty, które przewidziane były
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy obowiązującym do dnia 31.12.2003r. na cele rolne.

Tereny nierolnicze o pow. 937 ha stanowią:

- drogi - 490 ha,

- lasy - 24 ha,

- tereny komunalne, place i tereny inne - 132 ha,

- tereny budowlane, zabudowane i nie zabudowane przeznaczone na cele mieszkaniowe, usługowe i produkcyjne pow. 179 ha,

- nieruchomości letniskowe o pow. 112 ha.

W zasobie mienia gminy znajdują się następujące budynki i lokale:

- 81 lokali mieszkalnych o pow. użytkowej 4.810 m2,

- 104 pomieszczenia gospodarcze o powierzchni użytkowej 3.848 m2,

- 11 budynków szkół, w których mieści się 9 szkół podstawowych i 3 gimnazja

o powierzchni użytkowej 11 052 m2,

- 16 budynków sal wiejskich o powierzchni użytkowej 2.027 m2,

- 2 lokale ośrodka zdrowia o powierzchni użytkowej 231 m2,

- 5 lokali handlowych o powierzchni 374 m2,

- 3 oczyszczalniami ścieków i 10 przepompowniami wraz z siecią sanitarną

o długości 28.931 mb.

 

W okresie od 2 listopada 2005r. do 31 października 2006r. Rada Gminy Szczecinek podjęła 5 uchwał dotyczących mienia gminy w tym:

- 3 uchwały zezwalające na zbycie nieruchomości,

- 2 uchwały w sprawie przejęcia nieruchomości

 

Rada Gminy w drodze podjętych uchwał zezwoliła na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

- w miejscowości Parsęcko nie zabudowanej działki nr 459/17 o pow. 0,1500 ha

- miejscowości Żółtnica nie zabudowanej działki nr 240/8 o pow. 0,1917 ha,

- w miejscowości Kwakowo działki nr 38/4 o pow. 0,3613 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym na rzecz najemcy,

- w miejscowości Stare Wierzchowo nie zabudowanej działki 58/49 o pow. 0,0646 ha.

 

Rada Gminy od dnia 2.11.2005. do dnia 31.10.2006r. wyraziła zgodę na przejęcie niżej wymienionych nieruchomości:

- nieruchomości lokalowej w miejscowości Wierzchowo od Skarbu Państwa,

- w miejscowości Grąbczyn grunty o pow. 3,25 ha z przeznaczeniem na boisko sportowe,

- w miejscowości Gałowo grunty o pow. 1,3824 ha z przeznaczeniem na boisko sportowe,

- w miejscowości Sitno grunty o pow. 0,88 ha z przeznaczeniem na boisko sportowe,

- w miejscowości Stare Wierzchowo grunty o pow. 0,2767 ha z przeznaczeniem na cele turystyczno – wypoczynkowe,

- w miejscowości Wilcze Laski działki o pow. 0,9176 ha wraz z byłym zbiornikiem przeciwpożarowym.

 

W 2006r. gmina przejęła od Skarbu Państwa lokal mieszkalny
w miejscowości Wierzchowo, nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym w miejscowości Wielisławice oraz nieruchomość w miejscowości Świątki, na której znajdują się stawy - zbiorniki wodne.

-
30 budynków hydroforni o powierzchni użytkowej 1.810 m2 z czego 20 hydroforni jest czynnych wraz z siecią wodociągową o długości 145.526 mb,

 

Od miesiąca listopada 2005r. do 31 października 2006r. gmina sprzedała niżej wymienione nieruchomości:

- trzy budynki mieszkalne i jeden budynek gospodarczy na rzecz najemców
w miejscowościach Krągłe i Kwakowo,

- cztery działki nie zabudowane o pow. 0,7712 ha w miejscowościach Gałowo, Gwda Wielka i Żółtnica przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe
z dopuszczeniem usług nieuciążliwych,

- jedną działkę o pow. 0,0647 ha na cele letniskowe w miejscowości Stare Wierzchowo,

- dwie działki o pow. 0,47 ha na rzecz użytkowników, wieczystych
w miejscowościach Gwda Wielka i Jelenino,

- w miejscowości Parsęcko działkę o pow.7,3803 ha sklasyfikowaną w części jako użytki kopalne i w części jako grunty orne.

 

W okresie najbliższego roku Gmina planuje przejąć na własność gminy

od Agencji Nieruchomości Rolnych:

- grunty przewidziane na boiska sportowe o łącznej powierzchni 17,17 ha
w miejscowościach Grąbczyn, Omulna, Gałowo, Trzcinno, Sitno, Skotniki
i Parsęcko,

- nieruchomość w miejscowości Stare Wierzchowo pow. 0,2747 ha na cele rekreacyjne,

- nieruchomość o pow. 0,9176 ha w Wilczych Laskach na której znajduje się były zbiornik przeciwpożarowy,

- nieruchomości w miejscowości Trzebiechowo o pow. 4,28 planowane na plażę, boisko sportowe, teren na ogródki działkowe oraz istniejącą drogę.

 

Do miesiąca października 2007r. planuje się sprzedaż następujących nieruchomości:

- lokal mieszkalny na rzecz najemcy,

- 11 działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,

- 3 działki na cele letniskowe.

 

Szczecinek, dnia 8 listopada 2006r.

Gmina Szczecinek posiada grunty własne o powierzchni ogólnej 1.405 ha,
w tym:

Autor dokumentu: Agnieszka Chojnacka