Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Informacja o stanie mienia gminy za 2005r.


I n f o r m a c j a

o stanie mienia gminy


Gmina Szczecinek posiada grunty własne o powierzchni ogólnej 1.404 ha,
w tym:

1. grunty nadane decyzjami Wojewody:

- z mocy prawa - 345 ha,

- z mocy prawa drogi gminne - 490 ha,

- na wniosek gminy - 486 ha

2. grunty nabyte aktami notarialnymi - 83 ha.

Na cele nierolnicze przypadają grunty o powierzchni 937 ha oraz 467 ha stanowią grunty rolne w tym: 264 ha stanowią grunty położone na terenie byłego lotniska Wilcze Laski oraz 203 ha to grunty przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy obowiązującym do dnia 31.12.2003r. na cele rolne.

Tereny nierolnicze o pow. 937 ha stanowią:

- drogi - 490 ha,

- lasy - 25 ha,

- tereny komunalne, place i tereny inne - 132 ha,

- tereny budowlane, zabudowane i nie zabudowane przeznaczone na cele mieszkaniowe, rzemieślnicze i usługowe o pow. 178 ha,

- nieruchomości letniskowo – turystyczne o pow. 112 ha.

Tereny budowlane zabudowane są:

- 78 lokalami mieszkalnymi o pow. użytkowej 4.637 m2,

- 102 pomieszczeniami gospodarczymi o powierzchni użytkowej 3.778 m2,

- 11 budynkami szkół, w których mieści się 9 szkół podstawowych i 3 gimnazja

o powierzchni użytkowej 11 052 m2,

- 16 budynkami sal wiejskich o powierzchni użytkowej 2.216 m2,

- 2 lokalami ośrodka zdrowia o powierzchni użytkowej 231 m2,

- 4 lokalami handlowymi o powierzchni 372 m2,

- 30 budynkami hydroforni o powierzchni użytkowej 1.810 m2 z czego 20 hydroforni jest czynnych wraz z siecią wodociągową o długości 141.857 mb,

- 3 oczyszczalniami ścieków i 10 przepompowniami wraz z siecią sanitarną

o długości 28.931 mb.


W okresie od 30 października 2004r. do 31 października 2005r. Rada Gminy Szczecinek podjęła 21 uchwał dotyczących mienia gminy w tym:

- 13 uchwał zezwalających na zbycie nieruchomości,

- 4 uchwały dotyczące wynajęcia nieruchomości i wydzierżawienia gruntów,

- uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą a Powiatem Szczecineckim,

- 2 uchwały w sprawie przejęcia na własność gminy nieruchomości Skarbu

Państwa i Powiatu Szczecineckiego.

- uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych jednorodzinnych stanowiących własność gminy.


Rada Gminy w drodze podjętych uchwał zezwoliła na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

- w miejscowości Krągłe nieruchomości nr 257/1 o pow. 0,0825 ha zabudowanej budynkiem nr 6 w drodze bezprzetargowej do poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości,

- w miejscowości Krągłe nieruchomości nr 268 o pow. 0,1326 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym na rzecz najemcy,

- w miejscowości Kwakowo nieruchomości nr 38/4 o pow. 0,3613 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym na rzecz najemcy,

- w miejscowości Jelenino nieruchomości gruntowej nr 143/2 o pow. 0,0400 ha na rzecz użytkownika wieczystego,

- w miejscowości Gwda Wielka nie zabudowane nieruchomości nr 615/2
o pow. 0,1349 ha i nr 731/8 o pow. 0,1393 ha,

- w miejscowości Grąbczyn budynek po byłej kotłowni i skład opału wraz
z działką gruntu nr 2/78 o pow. 0,0938 ha,

- w miejscowości Gałowo nieruchomości nie zabudowane oznaczone numerami działek 12/8 i 12/9 o łącznej powierzchni 0,4507 ha,

- w miejscowości Wilcze Laski działki nr 55/12 o pow. 0,2347 ha zabudowanej budynkiem gospodarczym,

- w miejscowości Sitno nie zabudowana działka nr 205 o pow. 0,1546 ha,

- w miejscowości Drężno nie zabudowana działka nr 136/1 o pow. 0,2829 ha,

- w miejscowości Żółtnica nie zabudowane działki nr 240/7 o pow. 0,1812 ha
i nr 33/2 o pow. 0,2917 ha,

- w miejscowości Dziki działka nr 2/12 o pow. 0,0601 ha zabudowana budynkiem po byłej kotłowni,

- w miejscowości Parsęcko nie zabudowana nieruchomość nr 239/28 o pow. 7,3803 ha.


W dniu 28.10.2004r Wojewoda wydał decyzję stwierdzającą nabycie
z mocy prawa przez gminę nieruchomości Skarbu Państwa położonych
w obrębie Trzesieka oznaczonych numerami działek 49/9, 70/3 i 82 o łącznej powierzchni 53,16 ha, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy obowiązującym do dnia 31.12.2003r przeznaczone były na cele rolne.

W bieżącym roku dokonano zamiany dróg w miejscowości Dobrogoszcz –obręb Spore pomiędzy Gminą Szczecinek i Powiatem Szczecineckim w celu uregulowania stanu prawnego posiadania dróg.


 

Od miesiąca października 2004r. do 31 października 2005r. gmina sprzedała niżej wymienione nieruchomości:

- jeden lokal mieszkalny i budynek gospodarczy na rzecz najemcy
w miejscowości Parsęcko,

- jeden lokal mieszkalny i budynek gospodarczy w miejscowości Parsęcko
w drodze przetargu,

- cztery pomieszczenia gospodarcze ( w budynkach gospodarczych wielo- segmentowych) w miejscowościach Omulna i Turowo,

- cztery nieruchomości zabudowane; budynkiem mieszkalnym, budynkiem po byłej kuźni, po remizie strażackiej, po kotłowni i budynkami gospodarczymi o łącznej powierzchni 0,3786 ha w miejscowościach Gwda Mała, Drawień Dziki i Grąbczyn,

- trzy działki nie zabudowane o pow. 0,5724 ha w miejscowościach Gwda Wielka, Sitno i Drężno przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe
z dopuszczeniem usług nieuciążliwych,

- nieruchomość nie zabudowaną o pow. 3,3711 ha położoną w miejscowości Parsęcko.


W okresie najbliższego roku Gmina planuje przejąć na własność gminy

od Agencji Nieruchomości Rolnych:

- grunty przewidziane na boiska sportowe o łącznej powierzchni 11,20 ha
w miejscowościach Grąbczyn, Omulna, Gałowo, Trzcinno, Sitno, Skotniki
i Parsęcko,

- nieruchomość w miejscowości Stare Wierzchowo pow. 0,2747 ha na cele rekreacyjne,

- nieruchomość o pow. 0,9176 ha w Wilczych Laskach na której znajduje się były zbiornik przeciwpożarowy,

Ponadto złożony zostanie wniosek o nadanie na własność gminy w drodze komunalizacji nieruchomości o pow. 0,83 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym położonej w miejscowości Grochowiska 14 – obręb Gwda Wielka.

Do miesiąca października 2006r. planuje się sprzedaż następujących nieruchomości:

- cztery budynki mieszkalne – lokale na rzecz najemców

- dwie działki zabudowane budynkami innymi niż mieszkalne,

- pięć działek niezabudowanych o łącznej 0,95 ha w tym cztery działki mieszkaniowe i jedna działka letniskowa.

 

Szczecinek, dnia 8 listopada 2005r.

Autor dokumentu: Janina Kucharzewska