Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr IX/80/2011 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Szczecinek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok

149 KBPobierz

Nr IX/79/2011 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Gminy Szczecinek za 2010 rok

202 KBPobierz

Nr IX/78/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2011 rok

2.3 MBPobierz

Nr IX/77/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Szczecinek na lata 2011 - 2022

841 KBPobierz

Nr IX/76/2011 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Szczecinek za 2010 r.

555 KBPobierz

Nr IX/75/2011 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

760 KBPobierz

Nr IX/74/2011 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2014

1.3 MBPobierz

Nr IX/73/2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Szczecinek za 2010 rok

1.0 MBPobierz

Nr IX/72/2011 w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

259 KBPobierz

Nr IX/71/2011 w sprawie stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kannalizacji w Szczecinku

150 KBPobierz

Nr IX/70/2011 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

279 KBPobierz

Nr IX/69/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek

425 KBPobierz

Nr IX/68/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek"

424 KBPobierz

Nr IX/67/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek

295 KBPobierz

Nr IX/66/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek"

291 KBPobierz

Nr IX/65/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek

261 KBPobierz

Nr IX/64/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek"

251 KBPobierz

Nr IX/63/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Krągłe

269 KBPobierz

Nr IX/62/2011 w sprawie zbycia nieruchomości

217 KBPobierz