Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

1. Zakres świadczonej usługi

Przyjęcie wniosku o wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na formularzu CEIDG-1 w formie papierowej oraz przekształcenie go na formę dokumentu elektronicznego i przesłanie do CEIDG.

2. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wpis CEIDG-1 (druk do pobrania poniżej, ewentualnie w pok. nr 2)

2. Do wglądu dokument tożsamości

3. W przypadku załatwienia sprawy przez  pełnomocnika do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo

4. Wniosek przesłany do Urzędu Gminy w Szczecinku listem poleconym powinien być opatrzony notarialnym poświadczeniem podpisu wnioskodawcy

3. Złożenie wniosku drogą elektroniczną  

Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć drogą elektroniczną bezpośrednio na stronie CEIDG (www.ceidg.gov.pl). Dodatkowo od stycznia 2017 roku istnieje możliwość rejestracji działalności przez telefon komórkowy. Szczegóły dotyczące tej opcji dostępne są w dokumencie 

4. Opłaty:

Nie pobiera się

5. Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Gminy Szczecinek ul. Pilska 3,  pok. 2 (parter) w godzinach:

od poniedziałku do piątku    - 7.00 – 15.00

w czwartki                           - 8.00 – 16.00

6. Termin załatwienia sprawy:

Przekształcenie wniosku z formy papierowej na formę dokumentu elektronicznego i przesłanie do CEIDG następuje następnego dnia roboczego od daty wpływu wniosku.

7. Osoby do kontaktu:

Ewa Chrzanowska (referent)  - pok. nr 2  tel. 94 37-264-39

8. Tryb odwoławczy:

Czynności organu gminy związane z przyjęciem wniosku nie obejmują dokonania wpisu do CEIDG. Od czynności tych nie przysługują środki odwoławcze, gdyż organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki

9. Podstawa prawna:

Art. 26, ust.2  ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016r. poz. 1829 z późn. zm.)

Deklaracja CEDiG-1

76 KBPobierz