Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr XIV/138/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczecinek na lata 2012-2023

474 KBPobierz

Nr XIV/137/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2012 rok

1.8 MBPobierz

Nr XIV/136/2012 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczecinek

0.9 MBPobierz

Nr XIV/135/2012 w sprawie zniesienia pomnika przyrody w granicach administracyjnych Gminy Szczecinek

133 KBPobierz

Nr XIV/134/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

116 KBPobierz

Nr XIV/133/2012 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/337/2010 Rady Gminy Szczecinek z dnia 06 sierpnia 2010 roku w sprawie nabycia nieruchomości

129 KBPobierz

Nr XIV/132/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/90/2011 Rady Gminy Szczecinek z dnia 25 października 2011 roku w sprawie zbycia nieruchomości

149 KBPobierz

Nr XIV/131/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

126 KBPobierz

Nr XIV/130/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/114/2011 Rady Gminy Szczecinek z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

130 KBPobierz

Nr XIV/129/2012 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013

99 KBPobierz

Nr XIV/128/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek dla obszaru działki nr 30/2 w obrębie ewidencyjnym Krągłe

211 KBPobierz

Nr XIV/127/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek"

200 KBPobierz

Nr XIV/126/2012 w sprawie komunikacji publicznej wykonywanej przez Komunikację Miejską Spółka z o.o. w Szczecinku na terenie Gminy Szczecinek oraz ustalenia taryfy opłat za przejazdy środkami tej komunikacji

171 KBPobierz

Nr XIV/125/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków w obszarze działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku na terenie Gminy Szczecinek

1.8 MBPobierz

Nr XIV/124/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/111/2007 Rady Gminy Szczecinek z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szczecinek

155 KBPobierz

Nr XIV/123/2012 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Wilczych Laskach

145 KBPobierz

Nr XIV/122/2012 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sporem w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Wierzchowie

142 KBPobierz

Nr XIV/121/2012 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Jeleninie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im.T.Kościuszki w Turowie

142 KBPobierz