• Zarządzenie z dnia 17.04.2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  42 KB
 • Załącznik do w/w Zarządzenia - formularz konsultacji projektu
  46 KB
 • Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  76 KB
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szczecinek wraz z regulaminem
  107 KB
 • Protokół z konsultacji
  43 KB