Zakres sprawy

Centralny Rejestr Wyborców (CRW) służy do:

 

1) sporządzania spisów wyborców;

2) sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum;

3) ustalania liczby wyborców;

4) sprawdzania posiadania prawa wybierania lub prawa udziału w referendum w związku
 z weryfikacją podpisów złożonych właściwemu organowi w związku z zamiarem przeprowadzenia referendum lub zgłoszeniem inicjatywy ustawodawczej przez obywateli lub obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców gminy, powiatu lub województwa;

5) ustalania liczby mieszkańców dla potrzeb określonych w Kodeksie Wyborczym;

6) realizacji innych zadań wynikających z przepisów kodeksu, ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741), ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 851) i ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2120).Rejestr wyborców potwierdza prawo wybierania oraz prawo wybieralności.

Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na pobyt stały w Gminie Szczecinek są wpisywani do  Centralnego Rejestru Wyborców z urzędu. Adres zameldowania przekazywany jest do CRW z rejestru PESEL.

W Centralnym Rejestrze Wyborców można być ujętym tylko jednym stałym obwodzie głosowania.

Wyborcy:

 1. stale zamieszkali na obszarze gminy Szczecinek bez zameldowania na pobyt stały;
 2. nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy Szczecinek;
 3. stale zamieszkali na obszarze gminy Szczecinek pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze gminy Szczecinek;
 4. obywatele Unii Europejskiej  oraz obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nie będących obywatelami polskimi, stale zamieszkali na obszarze gminy Szczecinek i uprawnieni do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej;

wpisywani są do stałego obwodu głosowania gminy Szczecinek, jeżeli złożą w tej sprawie pisemny wniosek.

Decyzję o wpisaniu lub odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania wydaje Wójt Gminy Szczecinek.

            Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy


 1. Wypełniony wniosek o wpisanie  w stałym obwodzie głosowania 
>>pobierz tutaj<<

2. Wypełniony wniosek o wpisanie  w stałym obwodzie głosowania dla obywateli UE oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej >>pobierz tutaj<<

             Opłaty

Wpis do rejestru wyborców nie podlega opłacie.

      Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek może zostać złożony na piśmie utrwalonym w postaci:

1) papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem;

2) elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu wnioskodawcy w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57. w Urzędzie Gminy Szczecinek, 78-400 Szczecinek, ul. Pilska 3 (pok. Nr 2) w godzinach pracy Urzędu: 7.00-15.00, czwartki : 8.00-16.00

            

            Sposób i termin załatwienia

 Decyzję o ujęciu lub o odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania wydaje Wójt,
 w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku lub w terminie 5 dni od dnia wyjaśnienia rozbieżności. Wójt przed wydaniem decyzji jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania spełnia warunki stałego zamieszkania pod adresem wskazanym we wniosku.

Decyzja uwzględniająca wniosek skutkuje ujęciem wyborcy w stałym obwodzie głosowania. Decyzję o odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania, wraz z uzasadnieniem, niezwłocznie doręcza się wnioskodawcy.

      Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy ujęcia w stałym obwodzie głosowania przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Szczecinku. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wójta w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Wójt przekazuje sądowi niezwłocznie skargę wraz z decyzją i aktami sprawy. Wójt może też niezwłocznie zmienić albo uchylić swoją decyzję, jeżeli uzna skargę w całości za zasadną.

Sąd rozpoznaje skargę w postępowaniu nieprocesowym, w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia. Odpis postanowienia sądu doręcza się osobie, która wniosła skargę oraz Wójtowi. Od postanowienia sądu nie przysługuje środek prawny.

 Informacje dodatkowe

Wyborca (obywatel Unii Europejskiej  oraz obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) , którego dane są zamieszczone w Centralnym Rejestrze Wyborców w części B, może na swój wniosek złożony do urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania zostać skreślony z Centralnego Rejestru Wyborców.

Druk wniosku >>pobierz tutaj<<

Wniosek może zostać złożony na piśmie utrwalonym w postaci:

1) papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem;

2) elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wyborca może wnieść do Wójta  reklamację na nieprawidłowości w Centralnym Rejestrze Wyborców, jeżeli nie został on ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców lub nie ujęto go w żadnym obwodzie głosowania albo został on nieprawidłowo ujęty w obwodzie głosowania.

Reklamację wnosi się:

1) ustnie do protokołu,

2) na piśmie utrwalonym w postaci:

a) papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,

b) elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

 do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały lub zamieszkania.

Wójt jest obowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni od dnia jej wniesienia i wydać decyzję w sprawie. W celu rozpatrzenia reklamacji dane wyborcy wnoszącego reklamację mogą być sprawdzane w rejestrze PESEL.

Decyzję, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie wyborcy wnoszącemu reklamację.

Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z obwodu głosowania wyborca wnoszący reklamację może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem wójta do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

Podstawa prawna:

Rozdział 4 Ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1277 z późn. zm.).

 


INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej rozporządzeniem RODO)  informuję , iż:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Szczecinek z siedzibą - Urząd Gminy Szczecinek ul. Pilska 3 (dalej zwany jako Administrator).  

Z administratorem można się skontaktować:

 1. listownie na adres: Pilska 3, 78-400 Szczecinek;
 2. telefonicznie 94 37 432 94
 3. fax - 94 37 420 08
 4. przez email: sekretariat@gminaszczecinek.pl
 1. Inspektor ochrony danych 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować przez email: iod@gminaszczecinek.pl.

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 

Pani/Pana dane są przetwarzane, w celu :

 1. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku, 
 2. Wydanie decyzji o wpisie lub odmowy wpisu do  centralnego rejestru wyborców
 3. archiwizacji sprawy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze), w związku z obowiązkami prawnymi określonymi w prawie krajowym:

 1. obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ze szczególnym wskazaniem na Rozdział 4
 2. obowiązek prawny wynikający z art. 5-6 ustawy z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – na podstawie tych przepisów mamy obowiązek zarchiwizowania sprawy.
 1. Okres przechowywania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentacji postępowania będą przetwarzane przez czas rozpatrywania sprawy której dotyczy postępowanie,  a następnie – 5 lat.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji 

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 2. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 3. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem  lub z naszym inspektorem ochrony danych.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7.    Wymóg podania danych 

W celu realizacji wniosku podanie danych jest obowiązkowe i wynika z art. 19 ust 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz.U. z 2022 r., poz. 1277 z póżn. zm).