RDK

Rejestr danych kontaktowych osób fizycznych prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw informatyzacji. Przekazanie danych osobowych do RDK przez osobę, której dane dotyczą jest całkowicie dobrowolne, a przetwarzanie danych w tym rejestrze odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez tę osobę. Przekazane do RDK osoba, której dane dotyczą może je w każdej chwili usunąć bądź dokonać zmiany przekazanych danych w zakresie numeru telefonu komórkowego i adresu poczty elektronicznej.

W RDK gromadzone są następujące dane:

1.       imię i nazwisko;

2.       numer PESEL;

3.       numer telefonu komórkowego;

4.       adres poczty elektronicznej.

 

Dane do RDK może przekazać:

 

1.      osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;

2.      osoba, która uzyskała pełnoletność poprzez zawarcie związku małżeńskiego;

Dane do RDK można wprowadzić osobiście lub za pośrednictwem urzędnika przy okazji wizyty w urzędzie.

 Rejestr Danych Kontaktowych to sposób,
by szybko i wygodnie uzyskać informacje na przykład

1.      dokumentach gotowych do odbioru;

2.      rozpatrzeniu złożonych wniosków;

3.      potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji w zainicjowanych przez ciebie sprawach urzędowych.

  Opłata:

Usługa jest bezpłatna.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2294/1

Wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych

  • Wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych
    908 KB