Zgodnie z ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Urząd Gminy Szczecinek udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Urzędu Gminy Szczecinek

Adres skrytki na platformie EPUAP: /UGSzczecinek/skrytka

Uwaga: W celu złożenia wniosku do Urzędu Gminy za pośrednictwem platformy ePUAP konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP
oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub potwierdzonego profilu zaufanego.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych
do Urzędu Gminy Szczecinek:

 

  • · przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza „Pisma Ogólnego" bądź dołączenie podpisanego dokumentu elektronicznego jako załącznika;
  • · dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres:

mailto:sekretariat@gminaszczecinek.pl

Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument za pośrednictwem platformy ePUAP.

Dostarczenie dokumentów w godzinach 7:30 - 15:00 do Sekretariatu UG mieszczącego się na parterze Urzędu na następujących nośnikach danych:

- pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0 (tzw. pendrive),

- płyta CD/DVD.

Jednocześnie informujemy że zainfekowane np. wirusami nośniki danych z automatu zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane.

------------------------------------------------------------------------------

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych
do Urzędu Gminy Szczecinek:

1.   Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP.

2.      Akceptowalne formaty załączników to:

·          RTF, DOC, DOCX,

·          XLS, XLSX,

·         TXT,

·         GIF, TIF, BMP, JPG, PNG,

·         PDF.

3.   Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.

4.    Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.