Sekretarz


Sekretarz


Funkcję Sekretarza sprawuje - mgr inż. Adam Gonczarów


 Sekretarz Gminy wykonuje wyznaczone zadania oraz prowadzi sprawy gminy

w zakresie ustalonym przez Wójta.

 

 Do zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności:

 

1)         zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu, obsługi kancelaryjnej, warunków i dyscypliny pracy,

2)         koordynowanie i nadzorowanie opracowań projektów uchwał i sprawozdań przekładanych Radzie Gminy,

3)         współdziałanie z Przewodniczącym RG i Komisjami RG w zakresie przygotowania i opiniowania projektów uchwał i materiałów na sesję RG,

4)         opracowywanie projektów statutów i regulaminów,

5)         sporządzanie projektów przepisów gminnych,

6)         analizowanie i sporządzanie projektów przejmowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, opracowywanie wniosków w tej sprawie,

7)         wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

8)         sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli nad rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków,

9)         prowadzenie kontroli wewnętrznej,

10)     wydawanie zaświadczeń,

11)     pełnienie funkcji pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych,

12)     szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,

13)     zapewnienie prawa dostępu do informacji publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września   2001 o dostępie do informacji publicznej.

 

 Sekretarz sprawuje bezpośredni nadzór w zakresie spraw organizacyjnych, obywatelskich oraz obsługi prawnej i kancelaryjnej Urzędu.