Skarbnik


Skarbnik Gminy


Funkcję Skarbnika sprawuje Pani Mirosława Perska
 

Do Skarbnika Gminy należy prowadzenie gospodarki finansowej gminy na podstawie budżetu oraz sprawowanie nadzoru i kontroli w tym zakresie a w szczególności :

 

a)        opracowywanie prognoz finansowych dla gminy,

b)       opracowanie projektu budżetu i materiałów informacyjnych w obowiązującym trybie i terminie oraz przedkładanie go do uchwalenia  Radzie Gminy,

c)        przygotowanie projektu układu wykonawczego budżetu,

d)       bieżące realizowanie budżetu oraz sporządzanie  informacji o dochodach  i wydatkach,

e)        opracowanie sprawozdań z wykonania budżetu w terminach i na zasadach określonych przepisami prawa, wspólpraca w tym zakresie z Komisją Rewizyjną RG,

f)         współdziałanie z organami finansowymi i bankowymi,

g)        kontrola prawidłowego prowadzenia urządzeń księgowych,

h)        nadzór i kontrola nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,

i)          nadzorowanie inkasa należności podatkowych,

j)         występowanie z wnioskami o zaciągnięcie kredytów i uzyskanie wymaganych opinii,

k)       opracowanie w zakresie finansowym wniosków na dotację do inwestycji gminnych,

l)          udzielanie kontrasygnaty przy podejmowaniu zobowiązań finansowych,

m)      organizowanie prac inwentaryzacyjnych majątku gminy i  przygotowanie projektów zarządzeń Wójta w tej sprawie.