Wójt


Wójt Gminy Szczecinek


Funkcję Wójta sprawuje - Ryszard Jasionas

      Do zadań Wójta należy w szczególności:

1)         kierowanie bieżącymi sprawami gminy,

2)         reprezentowanie gminy na zewnątrz,

3)         przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał w tym projektu budżetu oraz składanie sprawozdań,

4)         wykonywanie budżetu,

5)         zapewnienie wykonania uchwał i określenie sposobu ich wykonania,

6)         gospodarowanie mieniem komunalnym,

7)         współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej,

8)         wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy,

9)         ochrona informacji niejawnych,

10)     prowadzenie konsultacji społecznej oraz innych form zasięgania opinii organizacji i środowisk lokalnych szczególnie w sprawach budżetu i polityki społecznej oraz gospodarczej,

11)     powierzenie prowadzenia określonych spraw dla zastępcy wójta oraz sekretarza gminy,

12)     udzielanie upoważnień pracownikom urzędu do wydawania decyzji administracyjnych,

13)     powoływanie i odwoływanie zastępcy wójta oraz zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

14)     wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,

15)     wyznaczenie rzecznika dyscyplinarnego Urzędu,

16)     przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków.

 

 Zastrzeżone dla Wójta pozostają sprawy:

 

1)         związane z obronnością  kraju i obroną cywilną,

2)         zapewnienie spokoju, porządku i bezpieczeństwa publicznego,

3)         umarzanie i odraczanie należności z tytułu podatków i opłat,

4)         składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem komunalnym,

5)         podejmowanie zobowiązań finansowych na podstawie umów cywilno – prawnych,

 

6)         wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących:

a)        podziału nieruchomości,

b)       ustalania opłat adiacenckich,

c)        rozgraniczania nieruchomości,

d)       przekształcania użytkowania wieczystego nieruchomości osób fizycznych,

e)        umarzania należności podatkowych i opłat lokalnych.

 

 

Wójt sprawuje bezpośredni nadzór w zakresie budżetu, gospodarki nieruchomościami, oświaty, spraw kadrowych,  wojskowych, obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej i spraw społecznych.