Otwarte Konkursy Ofert

 • w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Szczecinek - Zarządzenie nr 8/2018
  517 KB
 • załącznik do w/w Zarządzenia
  55 KB
 • w zakresie aktywizacji społecznej wśród mieszkańców Gminy Szczecinek - Zarządzenie nr 9/2018
  512 KB
 • załącznik do w/w Zarządzenia
  53 KB
 • wzór oferty realizacji zadania publicznego
  294 KB
 • wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego
  280 KB

Informacje dodatkowe:

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert na realizację zadań w dwóch konkursach: zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie aktywizacji społecznej wśród mieszkańców Gminy Szczecinek.

W ramach pierwszego konkursu oferty należy składać na zadania związane z organizacją zajęć sportowo – rekreacyjnych, natomiast w drugimna:

1.      działalności na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych,

2.       turystyki, ekologii i krajoznawstwa,

3.       działania na rzecz edukacji i wychowania,

4.       działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego.

Oferty na realizację wymienionego zadań należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 14 lutego 2018 roku, do godz. 15:00. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Szczecinek. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie (z adnotacją „Otwarty konkurs ofert 2018” wraz z określeniem zadania, którego dotyczy oferta) w Urzędzie Gminy Szczecinek, pok. nr 8 (sekretariat) lub przesłać pocztą.